O klube/Organizačný poriadok šport.podujatia

MŠK Novohrad Lučenec vznikol ako občianske združenie v júli roku 2013. Je nástupníckym klubom po klube LAFC Lučenec. Od začiatku bola hlavnou myšlienkou klubu práca s mládežou. Počas niekoľkých rokov sa rýchlo podarilo vybudovať pevnú štruktúru a systém mládežníckych družstiev od najmenších prípraviek až po dorastenecké družstvá. V klube sú vytvorené vekové kategórie od U7 po U19 a kategória dospelých. Celkovo ide, vrátane dievčat, o 12 mládežníckych kategórií a kategóriu dospelých, ktoré zabezpečujú na odbornej úrovni kvalifikovaní tréneri. To, že sa v klube s mládežou pracuje na vysokej úrovni sa potvrdilo už v sezóne 2020/2021, kedy klub splnil všetky kritériá licenčného konania a po dvoch rokoch v pozícii Grassroots čakateľa mu bola pridelená licencia Útvaru talentovanej mládeže. Žiacke kategórie postúpili do najvyššej súťaže – 1. ligy a v tom istom roku postúpili aj dorastenecké družstvá do najvyššej 2. ligy. Spolu s účinkovaním prípraviek v 1. lige STRED a družstva dospelých v najvyššej krajskej súťaži sa tak klub stal nastabilnejším a najkvalitnejším klubom celej južnej časti stredoslovenského regiónu. V súčasnosti eviduje približne 280 hráčov vo všetkých vekových kategóriách.
Cieľom klubu je fungovať ako kompaktný športový subjekt, ktorý koncepčnou prácou s mládežou v rámci mesta Lučenec, Novohradu a blízkeho okolia, bude vychovávať mladé futbalové talenty a ponúkne im tak vštepením plnohodnotných základov futbalu spektrum možností v ich ďalšom športovom napredovaní.

? | Futbalový klub MŠK NOVOHRAD Lučenec predstavuje pri príležitosti 10. výročia založenia klubu svoje NOVÉ LOGO?⚽️?

? | Cieľom výmeny loga je prezentovať klubovú existenciu od roku 2013, oslavy okrúhlych 10. rokov na futbalovej mape Slovenska a ukázať, že sme moderný, inovatívny, úspešný klub a zároveň symbolizujeme napredovanie a vývoj nášho MŠK NOVOHRAD Lučenec?⚽️?
? | Za desať rokov sme vybudovali klub, v ktorom si môže spoločne vychutnať radosť z futbalu takmer 300 futbalistov a futbalistiek. Vytvorili sme novú víziu futbalu v regióne Novohrad. Od pôsobenia najmenších v “lige prípraviek”, dosiahnutie licencie “Útvaru talentovanej mládeže”žiackych kategórií (ÚTM), následne postup dorasteneckých družstiev do kvalitnej “II.Ligy – Východ”, až po kvalifikovanie sa A- Teamu do novej “III.Ligy – Východ”. Tieto dosiahnuté ciele poskytujú našim hráčom slušné futbalové zázemie. A preto súčasťou nášho rastu a vývoja a modernizácie je nové logo, ktoré bude v roku 2023 postupne zapracované do všetkých klubových štruktúr marketingu, reklamy, a prezentácie klubu.
 
 

Organizačný ( návštevný) poriadok športového podujatia

štadion MŠK Novohrad Lučenec

Článok I.

Základné ustanovenia

1) MŠK Novohrad Lučenec, športová ulica 1,mestksý futbalový štadion. IČO: 42308062 vydáva

podľa zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí

a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný (návštevný )poriadok,

ktorý sa vzťahuje na všetky futbalové stretnutia, konajúce sa v areály štadióna

Mestský futbalový štadión, športov 1, Lučenec.

2) Účelom organizačného (návštevného) poriadku športového podujatia je bezpečnosť,

ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia

a majetku, ktorým je športový areál vybavený.

3) Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá

správania sa účastníkov na podujatí.

4) Každý účastník podujatia je povinný:

a) dodržiavať pokyny uvedené v tomto poriadku, pokyny organizátora podujatia,

členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej

polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo

pokojný priebeh podujatia,

b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz

predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania

omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,

c) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti

účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej

služby alebo bezpečnostnej služby

d) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,

e) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich

družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo

podujatie..

5) Účastníkom podujatia je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava

na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania

podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä

 • divák,
 • osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
 • osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,

6) Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

7) Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku, spôsobené účastníkovi

podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov zo strany

organizátora podujatia, úmyselným, alebo nedbanlivým konaním fyzických osôb,

ktoré sú v zamestnaneckom, alebo inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia.

8) Usporiadateľ je fyzická osoba, označená reflexnou žltou vestou s výrazným nápisom

„USPORIADATEĽ“ .

Článok II.

Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa

 1. Usporiadateľ je oprávnený:

(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený

a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba,

ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety

 • pyrotechnický výrobok,
 • strelnú zbraň,
 • chladnú zbraň,
 • alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich

použitia na výkon športovej činnosti

 • písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie:

– textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo

hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných

ľudských práv a slobôd,

– obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo

neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi

pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej

skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,

b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania

podujatia predmety uvedené v ods. 1 písm a) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu,

omamných látok alebo psychotropných látok,

c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak ani po upozornení na

nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovania, aby od takého konania

upustil, a svojím správaním alebo konaním ďalej narušuje verejný poriadok alebo

pokojný priebeh podujatia, pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa

odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru

vyčleneného pre hosti počas rizikového podujatia

d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn

podľa písmena c),

e) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením

povinností účastníka podujatia

 1. Usporiadateľ je povinný:

Člen usporiadateľskej služby je povinný

a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť

účastníkov podujatia,

b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie

nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti

účastníkov podujatia,

c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,

d) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na

ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,

e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,

 • ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného

predpisu

 • ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej

služby požiadal,

 • u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo

pokojný priebeh podujatia, alebo

 • mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové

podujatie,

f) zaistiť predmet uvedený v Čl. II bod 1. písm a) a odovzdať ho príslušníkovi

Policajného zboru,

g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a

požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný

poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

 Článok III.

 Povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia

 1. Účastník podujatia je povinný:

a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby,

príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a

zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz

predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania

omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,

c) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti

účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej

služby podľa Čl. II Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa

d) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,

e) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich

družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo

podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko.

       2.Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú

zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším,

okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,

b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo

psychotropných látok,

c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania

alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie

alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,

d) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,

e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim

spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného

poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,

f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie,

pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti,

zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,

g) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové

vyhotovenie

 • textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a

ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a

slobôd,

 • obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene

odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k

niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre

ich náboženské vyznanie,

h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia

alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných

dopravných prostriedkoch,

i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu

organizátora,

j) vhadzovať predmety do priestoru športoviska.

Článok IV.

Vstup a pobyt účastníka na podujatí

1) Vstup na podujatie bude umožnený len osobe, ktorá sa preukáže platnou vstupenkou,

permanentkou, alebo iným dokladom, ktorý ju oprávňuje na vstup na podujatie

( kontrolu vykoná usporiadateľ, člen SBS, príslušník PZ SR)

2) Ak je na vstupenke uvedený konkrétny sektor a konkrétne číslo sedadla, je účastník

povinný sledovať podujatie z tohto miesta.

 Článok V.

 Tento organizačný (návštevný) poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.08.2023.

Lučenec, 1.8.2023