Smernica klubu o platení členského príspevku

Smernica klubu o platení členského príspevku

Členský príspevok nereprezentuje (neobsahuje v sebe) žiadnu tréningovú jednotku, počet zúčastnení sa na nej, žiadny počet odohratých majstrovských alebo turnajových zápasov a ani žiadnu inú športovú veličinu. Členský príspevok vyjadruje príslušnosť športovca ku klubu, ku klubu MŠK NOVOHRAD Lučenec ako jeho člena so všetkými právami a povinnosťami člena klubu. Bez členstva v klube (v ktoromkoľvek klube) totiž nie je možné vykonávať organizovanú, súťažnú športovú činnosť. Každý športový klub (aj futbalový) preto je povinný viesť databázu svojich členov (aj pre potreby nadriadeného orgánu, športového zväzu) a deklarovať tým príslušnosť svojich členov ku klubu (v našom prípade k MŠK Novohrad Lučenec). V zmysle nových stanov MŠK Novohrad Lučenec je povinný každý člen klubu platiť členský príspevok počas celého trvania členstva v klube.

Členský príspevok nie je ohybná (premenlivá) veličina, ktorá by vyjadrovala športový výkon člena klubu, úroveň jeho športovej zdatnosti alebo prítomnosti resp. neprítomnosti na športovom podujatí (tréningu, zápase alebo inej udalosti). Tieto aktivity sú len možným a želaným (a našim klubom umožneným a podporovaným) vyvrcholením športového snaženia každého nášho člena. Samozrejme, členský príspevok je príjmom nášho klubu a preto (v súlade so stanovami klubu) ho využívame na podporu športovej činnosti všetkých svojich členov. Na členský príspevok a jeho výšku preto nie možné nahliadať inak ako na povinný, členstvo udržiavací poplatok. Analógovo teda platí, že neplatenie členského príspevku preto má mať za následok prerušenie (pozastavenia) členstva a to aj vo vzťahu k riadiacemu orgánu (v našom prípade Slovenskému futbalovému zväzu). Apelujeme preto na naše spoločné úsilie umožniť našim členom kvalitné športové vyžitie a to aj prostredníctvom dodržiavania stanov MŠK Novohrad Lučenec.

Pre zjednotenie platieb uvádzame opätovne podmienky a spôsoby platby členského príspevku.

Výška a výpočet členského príspevku

Pre vekové kategórie hráčov U19,U17, U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9, U8 (teda pre riadne, v SFZ registrovaných hráčov) je výška členského príspevku stanovená na 360 € ročne 30,00 /mesiac (platba 12 mesiacov). V prípade, že v klube trénuje viac súrodencov, členský príspevok v plnej výške (30,00 € na mesiac) platí len najstarší. Výška členského príspevku druhého súrodenca je 25 € /mesiac, výška členského príspevku tretieho a ďalších súrodencov je 20 € /mesiac. Členstvo v klube je  počítané od 1.9. 202X do 31. 8. 202X + 1 – teda 12 mesiacov v športovom roku.             

Kategória Výška členského príspevku/rok
Dorast (U19,U17) 360 €
Starší žiaci (U15, U14) a žiačky 360 €
Mladší žiaci (U13, U12) 360 €
Prípravky (U11, U10, U9) 360 €
Predprípravky (U8, U7, U6, U5) 360 €

Rodičia hráčov zo sociálne slabších rodín majú možnosť podať písomnú žiadosť o zníženie, alebo odpustenie platenia príspevkov. Súčasťou žiadosti sú prílohy – potvrdenia o príjme. Správna Rada rozhodne na svojom zasadnutí o prípadnej úľave v platení členského príspevku.

Pri nástupe do mužstva počas sezóny sa členský poplatok alikvotne prepočíta na počet mesiacov príslušného roka ukončeného členského roku (najbližšie k 31. 7. 202X).

Individuálne prípady, ktoré sa vyskytnú počas roka (najmä dlhodobé prerušenie aktívnej činnosti hráča zo zdravotných dôvodov), rieši vedenie klubu na základe žiadosti rodiča, ktorej súčasťou je aj potvrdenie od lekára o dlhodobom zranení resp. dlhodobej chorobe člena.

Členské príspevky pre funkcionárov a sponzorov:

Členský príspevok pre člena funkcionára a fanúšika na rok je 30 €. Úhradu treba vykonať vždy do 31. decembra 202X.

Spôsoby úhrady členských poplatkov:

Najlepšie je realizovať platbu prevodom na transparentný účet mládeže klubu.
Názov účtu: MŠK Novohrad mládež

IBAN: SK64 0900 0000 0051 2545 5183

VS: generuje systém spoločnosti PAYSY

Členský príspevok za daný mesiac uhrádzaný prevodom treba uhradiť vždy do 15. dňa bežného mesiaca.

Žiadame rodičov o včasné úhrady rodičovských príspevkov, aby bola zaistená bezproblémová činnosť klubu!

Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9.2023.                         V Lučenci, 1.8.2023

Zanechajte správu